בניית אתרים לעסקים, עיצוב אתרים
מדריך עסקים, אינדקס עסקים www.BDN.co.il כניסה למערכת  |  פרסום חינם
כניסה  |   מדריך עסקים  |   לוחות יד שניה  |   לוחות מודעות  |   בניית אתרים לעסקים                                     אינדקס עסקים - פרסום חינם

  כניסה תקנון

תקנון מדריך העסקים BDN

כללי

·       תקנון זה חל על כל שימוש שיעשה ע"י משתמשים במדריך העסקים BDN.
יש לקרוא תקנון זה בעיון לפני ההרשמה למערכת.
הפרסום והשימוש במדריך העסקים BDN מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, וכן המשתמש מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או
בעקיפין, עם השימוש במערכת, בלא יוצא מהכלל.
   

·       בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר,  יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

  

·       מדריך העסקים BDN יוכל לשנות מעת לעת את אופן השירותים הטכניים בפורטל, לרבות שינויי תכנים, שינויי עיצוב או כל שינוי אחר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.

  

·       מדריך העסקים BDN אינו אחראי לתוכן ההודעות במערכת ולפרסום המידע הכלול באתרים.  מדריך העסקים BDN אינו אחראי לתכנים, לתמונות המועלים על ידי הגולשים במערכת או לכל סוג אחר של מידע הכלול במדריך העסקים BDN..
 
 

·      במידה ומשתמשים יתקשרו עם גורם שלישי כתוצאה מהשימוש באתרים האישיים ומהשימוש במדריך העסקים BDN. בכלל, מדריך העסקים BDN אינו אחראי בשום דרך, ולא ישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שהיו למשתמשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.

 

תנאי שימוש והתחייבות המשתמשים

·         על מנת להשתמש בשרותי הפורטל, על המשתמש למלא את פרטיו בטפסי אישור מקוריות כתנאי הכרחי לפרסומי תכנים במדריך העסקים BDN., ולאשר את אמיתות הפרטים.  המשתמש מתחייב לעדכן את המערכת בכל שינוי בפרטיו האישיים, לרבות דוא"ל וטלפון זמין.
מדריך העסקים BDN רשאי להשעות משתמש או לאסור עליו כל שימוש במערכת מדריך העסקים BDN, במידה ויתברר למדריך העסקים BDN כי הפרטים אותם מסר אינם נכונים.

 

·      אין להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי, או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר (לרבות מודעות, יצירות ומאמרים) לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה לשימוש אישי ופרטי בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעלי הזכויות בתכנים אלה.

  

·     מדריך העסקים BDN  אינו אחראי לתגובות שיעורר ו/או להתייחסות ו/או לשימוש כלשהו שיעשה בחומר אשר הועלה למדריך העסקים BDN על ידי גולשים ואשר נחשף לכל שאר הגולשים לרבות שימוש בתכנים ובמידע, רכישת מוצרים או שירותים או ביצוע כל הסכם בין בעל האתר לבין צד שלישי.
 

·        כל מידע, טקסט, תוכנה, צלילים, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר אשר יפורסם במדריך העסקים BDN. הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש אשר הינו אחראי בלעדית לתוכן ההודעות אשר הועלו למדריך העסקים BDN.
 

·  עבור כל עסק שנרשם למדריך העסקים BDN, יוקצה מספר טלפון שמתחיל במספר 1900.  שיחות שיחויגו למספר זה, ינותבו למספר הטלפון של בית העסק.
החיוג למספרי טלפון אלה כרוך בתשלום של 0.5 ש"ח לדקה כולל מע"מ, בתוספת תעריפי שירות הטלפון ממנו מבוצעת השיחה.

  

·     המשתמש  מתחייב שכל הודעה, מסר וכל חומר אשר יפורסם במדריך העסקים BDN. יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר ובשום דרך שאינה חוקית.  המשתמש לא יעלה באתר חומר בלתי חוקי, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד משתמשים אחרים, המשתמש לא יאסוף נתונים על משתמשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות.  כמו כן המשתמש לא יעלה במערכת חומר אשר עלול לגרום נזקים למדריך העסקים BDN.
 מדריך העסקים BDN
שומר לעצמו את הזכות להסיר תכנים במידה ותכנים אלה ימצאו כבלתי חוקיים, תכנים העלולים לפגוע ו/או להטריד משתמשים אחרים, מידע על פעולות בלתי חוקיות או תכנים אשר עלולים לגרום נזקים למדריך העסקים BDN.
 

 

  

שימוש במידע והגנת הפרטיות

·     המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שמדריך העסקים BDN יוכל לבצע פיקוח על השימוש שלו בשירותים ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או שמירה על איכות השירות, רמתו ותקינותו.
 

ניתוק או הפסקה של השירותים

·     בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירות, לפגיעה במשתמשים אחרים או באופן המהווה הפרת חוקי המדינה, יהיה מדריך העסקים BDN רשאי לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש, ללא צורך בהודעה מוקדמת.
 

·     מדריך העסקים BDN רשאי לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירות בכל עת, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה במדריך העסקים BDN..
 
·     מדריך העסקים BDN רשאי לחסום או להגביל משתמש לשימוש בשירותי מדריך העסקים BDN מכל סיבה שהיא.

 

פרסום
 

·     מדריך העסקים BDN כולל מידע מסחרי ופרסומי (מוצרים, שירותים, קישורים לאתרים וכו') הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים.  מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, בתמונות או בקול.

 

·     פרסומים רבים במדריך העסקים BDN. ניתנים ללא תמורה כספית.
למדריך העסקים BDN שמורה הזכות לשנות את אופי מתן הפרסומים, לרבות התניית המשך הפרסומים בתמורה כספית.
מדריך העסקים BDN
רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, על פי שיקול דעתם הבלעדי.  כמו כן, למדריך העסקים BDN קיימת הזכות לשנות מעת לעת את מבנה הפורטל הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.  שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב.  לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי הפורטל "מדריך העסקים BDN" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 

·      למדריך העסקים BDN שמורה הזכות להגביל את אופן הפרסומים, לקבל או לדחות בקשות לפרסומי תכנים (לרבות יצירות, מאמרים או כל פרסום אחר) או להסיר פרסומים קיימים, זאת עפ"י שיקולי המערכת וללא כל צורך בהודעה מוקדמת.

 

·     מדריך העסקים BDN רשאי לשנות את תוכן ו/או את מבנה התוכן של כל סוג מידע הנשלח אל המערכת לשם פרסום ו/או לשם צירוף לדפי הפורטל.

 

·     שירותי פרסום רבים בפורטל "מדריך העסקים BDN"ניתנים בלא תשלום.  בעלי הפורטל "מדריך העסקים BDN"

·     מדריך העסקים BDN אינו מתחייב על חשיפת המידע הפרסומי שלך לכמות גולשים מסוימת.  לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי מדריך העסקים BDNבגין היקף החשיפה שלך בכל חלקי הפורטל.
 

תמיכה

·    מדריך העסקים BDN אינו מתחייב לגבי זמינות כלשהי של צוות הפורטל לתמיכה טכנית עבור בעלי האתרים.
 

·   במקרים בהם יתבקש צוות מדריך העסקים BDN לבצע שינויים בפרסומים קיימים עפ"י בקשת המפרסם, רשאי  מדריך העסקים BDN עפ"י שיקול דעתו הבלעדית לגבות תשלום עבור ביצוע השינויים.
כמו כן מדריך העסקים BDN אינו מתחייב לפרק זמן ביצוע השינויים מעת קבלת הבקשה.

  

  

הגבלת אחריות

·     מדריך העסקים BDN לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין  עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע למדריך העסקים BDN ו/או לכל שירות אשר ניתן במדריך העסקים BDN..  למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י מדריך העסקים BDN תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים (כגון מעצבי אתרים, ספקי אינטרנט וכו') ומדריך העסקים BDN אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של כל צד שלישי ואינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.  מדריך העסקים BDN אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.
 

·        פרסום מידע  מסחרי או פרסומות במתחם מדריך העסקים BDN אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.  השימוש בהם לפי בחירתו ועל אחריותו של  המשתמש.  אנו ממליצים לך להתייחס בזהירות למידע שמתפרסם באינטרנט ולהשתמש בתבונה במידע זה, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים במדריך העסקים BDN.. ככל שאמורים הדברים במידע מקצועי, כדוגמת התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, וזכור/זכרי כי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.

 

·     מערכת מדריך העסקים BDN אינה אחראית על טיפולים, סדנאות ועסקאות שיתבצעו בין המפרסמים באתר, המטפלים, המורים והעסקים לבין הקונים ורוכשי השירותים.  כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים במדריך העסקים BDN. יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר.  מנהלי הפורטל אינם צד לכל עסקה כזו, והם לא ישאו באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות במדריך העסקים BDN. או ירכשו באמצעותן.
 

·      מדריך העסקים BDN אינו אחראי לזמינות השירות, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים במדריך העסקים BDN., לרבות ע"י צדדים שלישיים.
 

·     מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), ומדריך העסקים BDN אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
 

·      מדריך העסקים BDN אינו אחראית לתוכן ו/או למסרים של המשתמש אשר מועלים במדריך העסקים BDN. והוא אינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה מתכנים ו/או ממסרים אלה.
 

·    מדריך העסקים BDN אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות  קניין רוחני כלשהן כתוצאה מהשימוש ומהפרסום במדריך העסקים BDN..  מלוא האחריות על כל מידע אשר מתפרסם באתר אישי הינו של בעל/י האתר בלבד (עבור כל פרסום ע"י צוות הפורטל נדרש אישור מקוריות בכתב ובע"פ)

  

·     מדריך העסקים BDN אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע המסופק ו/או המפורסם על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.
 

·  כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים במערכת נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 

·    לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי מדריך העסקים BDN בגין טיב המידע,  השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים במדריך העסקים BDN., יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד מדריך העסקים BDN ו/או כנגד מי מטעמו.  השימוש בשירותי מדריך העסקים BDN ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים במדריך העסקים BDN. נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 

·    כל מקרה מדריך העסקים BDN אינו אחראי בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירות ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים במדריך העסקים BDN. ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות מדריך העסקים BDN, אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה. כמו כן מדריך העסקים BDN אינו אחראי בגין כל נזק הנובע מפרסום המידע במדריך העסקים BDN
 

·     מדריך העסקים BDN אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית לשרתי מדריך העסקים BDN או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל מדריך העסקים BDN מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
 

·    בשום נסיבות לא תחול על מדריך העסקים BDN ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע למדריך העסקים BDN או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

  

מידע מסחרי ופרסומות

  

·         מדריך העסקים BDN אינו אחראי לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם במתחם מדריך העסקים BDN.

  

 

הצהרות והתחייבויות המשתמש

·       המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי מדריך העסקים BDN כדלקמן:
 

·       כי ישתמש בשירות בהתאם לתנאי שימוש אלה וכי לא יעשה שימוש בשירות של מדריך העסקים BDN לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין והוא מתחייב לפצות את מדריך העסקים BDN בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות:
 (א) חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת
וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995.
 (ב) כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש
בשירות ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.
     

·   כי ידוע למשתמש כי במידה ויורחק ע"י מדריך העסקים BDN, לא יהיה רשאי לחזור ולהשתמש בשירות בניית האתרים גם תחת שם משתמש אחר.
 

סמכות שיפוט והדין החל

מוסכם בזה כי לבתי המשפט של מדינת ישראל תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.

www.bdn.co.il

חזור לדף קודם    |    חזור לתחילת העמוד

אודות | יצירת קשר | תקנון | הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית | שלח לחבר | פרסום עסקים

מדריך עסקים - אינדקס עסקים ובעלי מקצוע
© www.BDN.co.il 2008-2011